prize Logo
 

Users
Formula Tips
Posted By:-
Asif Khokher

154 Days ago

Asif Khokher
-
-
Bond 7500
-
-
City Peshawar

-
-
-
Best First Aakra Tandola Formula
,
,
,
,
9400 SE STarTT
-
-
-
-
9400
0544+55 = JAZR
74527 (847H392)
FIRST AAKRA PASS 37
-
-
-
3702
0577+55 = JAZR
74549 (983H438)
FIRST AAKRA PASS 93
-
-
-
9369
6633+55 = JAZR
81780 (193H648)
FIRST TANDOLA PASS 348
-
-
-
3483
8844+55 = JAZR
94334 (511H066)
FIRST TANDOLA PASS 656
-
-
-
6560
6655+55 = JAZR
81914 (589H034)
FIRST TANDOLA PASS 385
-
-
-
3852
5588+55 = JAZR
75119 (604H159)
FIRST TANDOLA PASS 065
-
-
-
0656
5566+55 = JAZR
74973 (328H873)
FIRST AAKRA PASS 38
-
-
-
3818
1188+55 = JAZR
35256 (205H750)
FIRST TANDOLA PASS 027

=

0272
7722+55 = JAZR
881 (873H328)
FIRST AAKRA PASS 72
-
-
-
7207
0.522+55 = JAZR
74513 (086H531)
FIRST AAKRA PASS 16
-
-
-
1625
2266+55 = JAZR
48176(757H202)
FIRST AAKRA PASS 71
-
-
-
7141
4411+55 = 1 JAZR
66828(137H682)
FIRST AAKRA PASS 12
-
-
-
1220
2222+55 = 1 JAZR
47717(921H476)
FIRST AAKRA PASS 49
-
-
-
4947
4499+55 = 1 JAZR
67483(331H886)
FIRST AAKRA+TANDOLA WAIT
-
-
7500 PESHAWER FIRST FIGERS
-
-
-
331886-331886-331886
.
331886-331886-331886
-
-
-
First aur Second 3 Tandole
Abhi Rabta kare kio frad nahe
-
-
Asif Khokher
.
03013112583
03013112583
03013112583
------------------
------------------
------------------
First Best Taluk Formula
-
-
StsrTT 3483 Se
-
-
-
-
348 x 6706 x END
5(446)0996
FIRST TALUK PASS 656
-
-
-
656 x 6706 x END
1(935)2397
FIRST TALUK PASS 385
-
-
-
385 x 6706 x END
6(665)7428
FIRST TALUK PASS 065
-
-
-
565 x 6706 x END
1(435)5687
FIRST TALUK PASS 381
-
-
-
381 x 6706 x END
6(527)79534
FIRST TALUK PASS 027
-
-
-
527 x 6706 x END
1(248)89594
FIRST TALUK PASS 720
-
-
-
720 x 6706 x END
2(331)2674
FIRST TALUK PASS 162
-
-
-
162 x 6706 x END
1(180)2041
FIRST TALUK PASS 714
-
-
-
714 x 6706 x END
2(292)5748
FIRST TALUK PASS 122
-
-
-
122 x 6706 x END
6(693)3996
FIRST TALUK PASS 494
-
-
n0w n0w n0w wait wait
-
-
494 x 6706 x END
1(097)4405
FIRST TALUK PASS WAIT
-
-
-
7500 PESHAWER TALUK
-
-
0000000000000000
9999999999999999
7777777777777777
-
-
-
Single Aakra Second Formula
Abhi Rabta Kare Second Single AAkra
-
-
-
Asif Khokher
.
03013112583
03013112583
03013112583

 


Posted By:-
Asif Khokher

181 Days ago

Asif  Khokher

-

-

Bond  15000

-

-

City  Rawalpindi

-

-

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

-

-

-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

-

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

-

-

-

-

-

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

.

.

3818 SE Unbreak

.

.

.

.

3818 X 7070 X = END

7286((3608))

Second Aakra Pass 06

Second Aakra Pass 06

-

-

-

-

0272 X 7070 X = END

7111((5611))

Second Aakra Pass 15

-

-

-

-

7207 X 7070 X = END

2596((2581))

Second Aakra Pass 28

-

-

-

-

1625 X 7070 X = END

1319((9137))

First Aakra Pass 71

-

-

-

n0w n0w n0w call

-

-

-

7141 X 7070 X = END

2548((9240))

First-Second Aakra Pass wait

-

-

-

-

First--Second

Bond 15000 PINDI AAKRE

.

.

92=94=90

.

29=24=20

.

49=42=40

.

09=02=04

.

.

.

Hamara aur sab ka record

apne pass save kare

.

.

Asif Khokher

-

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE FORMULA

-

-

-

Startt From 0656

-

-

-

2634 X 06 = 15(804)

FIRST CLOSE PASS 3818

-

-

-

-

2634 X 38 = 100(092)

FIRST CLOSE PASS 0272

-

-

-

-

2634 X 02 = 5(268)

FIRST CLOSE PASS 7207

-

-

-

-

2634 X 72 = 189(648)

FIRST CLOSE PASS 1625

-

-

-

-

2634 X 16 = 42(144)

FIRST CLOSE PASS 7141

-

-

NOW NOW 15000 BOND WAIT

-

-

2634 X 71 = 187(014)

FIRST CLOSE PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI CLOSE

-

00000000000000

11111111111111

44444444444444

-

-

Final Game Ready hai First Only

3 Tandole aur 3 Pangore

-

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

.

.

.

3818 SE UNBREAK

-

-

-

3258 X 831 = END

88((207))026

FIRST CLOSE PASS 027

-

-

-

-

3258 X 207 = END

21((972))147

FIRST CLOSE PASS 720

-

-

-

-

3258 X 270 = END

28((659))322

FIRST CLOSE PASS 162

-

-

-

-

3258 X 612 = END

64((961))131

FIRST CLOSE PASS 714

-

-

-

-

3258 X 174 = END

18((469))341

FIRST CLOSE PASS WAIT

.

.

.

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

-

-

4444444444444444444

.

6666666666666666666

.

9999999999999999999

-

-

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

.

.

Best , Best First Single Taluk Formula

-

-

-

3818 S unbreak

,

,

,

3818 + 91481 = 95(2)99

First Taluk Aakra Pass 027

-

-

-

-

5272 + 91481 = 96(7)53

First Taluk Aakra Pass 720

-

-

-

-

7207 + 91481 = 98(6)88

First Taluk Aakra Pass 162

-

-

-

-

1625 + 91481 = 93(1)06

First Taluk Aakra Pass 714

-

-

-

-

now now now wait

-

-

-

-

7141 + 91481 = 98(6)22

First Taluk Aakra Pass Wait

-

-

-

-

15000 Rawalpindi Taluk

-

-

-

666666666666666666

666666666666666666

.

666666666666666666

666666666666666666

.

.

15000 PINDI 2 pangore aur

2 hi tandole abhi rabta kare

pahla wala zaror record check kare

.

.

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

.

.

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

STARTT 0272 UNBREAK

.

.

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

11391 (207)

FIRST AAKRA PASS 720

.

.

.

.

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

136 (916)

FIRST AAKRA PASS 162

.

.

.

.

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

13062 (951)

SECOND AAKRA PASS 95

SECOND AAKRA PASS 15

.

.

.

.

NEW NEW NEW WAIT

.

.

.

.

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

13685 ((617))

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

.

.

MAKE AAKRA PINDI

.

61-16-17-71-67-76

.

61-16-17-71-67-76

.

.

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

.

.

.

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

-

-

-

-

-

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

-

-

1904 SE UNBREAK

-

-

-

944(19)449 X = END CE =

841(75)243

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

944(71)449 X = END CE =

843(14)394

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

-

-

-

-

94494449 X = END CE =

843(75)990

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

-

-

-

-

94437449 X = END CE =

842(23)393

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

-

-

-

-

94493449 X = END CE =

843(73)313

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

-

-

-

-

94434449 X = END CE =

842(15)367

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

-

-

-

-

94465449 X = END CE =

842(98)331

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

-

-

-

-

94406449 X = END CE =

841(40)480

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

-

-

-

-

94402449 X = END CE =

841(29)785

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

-

-

-

-

94472449 X = END CE =

843(17)072

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

-

-

-

-

94416449 X = END CE =

841(67)220

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

NEW NEW WAIT TALUK 15000

-

-

-

-

94471449 X = END

843(14)392

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583


Posted By:-
Asif Khokher

185 Days ago

Asif  Khokher

-

-

Bond  15000

-

-

City  Rawalpindi

-

-

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

-

-

-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

-

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

-

-

-

-

-

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

.

.

3818 SE Unbreak

.

.

.

.

3818 X 7070 X = END

7286((3608))

Second Aakra Pass 06

Second Aakra Pass 06

-

-

-

-

0272 X 7070 X = END

7111((5611))

Second Aakra Pass 15

-

-

-

-

7207 X 7070 X = END

2596((2581))

Second Aakra Pass 28

-

-

-

-

1625 X 7070 X = END

1319((9137))

First Aakra Pass 71

-

-

-

n0w n0w n0w call

-

-

-

7141 X 7070 X = END

2548((9240))

First-Second Aakra Pass wait

-

-

-

-

First--Second

Bond 15000 PINDI AAKRE

.

.

92=94=90

.

29=24=20

.

49=42=40

.

09=02=04

.

.

.

Hamara aur sab ka record

apne pass save kare

.

.

Asif Khokher

-

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

.

.

.

3818 SE UNBREAK

-

-

-

3258 X 831 = END

88((207))026

FIRST CLOSE PASS 027

-

-

-

-

3258 X 207 = END

21((972))147

FIRST CLOSE PASS 720

-

-

-

-

3258 X 270 = END

28((659))322

FIRST CLOSE PASS 162

-

-

-

-

3258 X 612 = END

64((961))131

FIRST CLOSE PASS 714

-

-

-

-

3258 X 174 = END

18((469))341

FIRST CLOSE PASS WAIT

.

.

.

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

-

-

4444444444444444444

.

6666666666666666666

.

9999999999999999999

-

-

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

.

.

Best , Best First Single Taluk Formula

-

-

-

3818 S unbreak

,

,

,

3818 + 91481 = 95(2)99

First Taluk Aakra Pass 027

-

-

-

-

5272 + 91481 = 96(7)53

First Taluk Aakra Pass 720

-

-

-

-

7207 + 91481 = 98(6)88

First Taluk Aakra Pass 162

-

-

-

-

1625 + 91481 = 93(1)06

First Taluk Aakra Pass 714

-

-

-

-

now now now wait

-

-

-

-

7141 + 91481 = 98(6)22

First Taluk Aakra Pass Wait

-

-

-

-

15000 Rawalpindi Taluk

-

-

-

666666666666666666

666666666666666666

.

666666666666666666

666666666666666666

.

.

15000 PINDI 2 pangore aur

2 hi tandole abhi rabta kare

pahla wala zaror record check kare

.

.

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

.

.

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

STARTT 0272 UNBREAK

.

.

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

11391 (207)

FIRST AAKRA PASS 720

.

.

.

.

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

136 (916)

FIRST AAKRA PASS 162

.

.

.

.

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

13062 (951)

SECOND AAKRA PASS 95

SECOND AAKRA PASS 15

.

.

.

.

NEW NEW NEW WAIT

.

.

.

.

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

13685 ((617))

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

.

.

MAKE AAKRA PINDI

.

61-16-17-71-67-76

.

61-16-17-71-67-76

.

.

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

.

.

.

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

-

-

-

-

-

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

-

-

1904 SE UNBREAK

-

-

-

944(19)449 X = END CE =

841(75)243

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

944(71)449 X = END CE =

843(14)394

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

-

-

-

-

94494449 X = END CE =

843(75)990

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

-

-

-

-

94437449 X = END CE =

842(23)393

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

-

-

-

-

94493449 X = END CE =

843(73)313

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

-

-

-

-

94434449 X = END CE =

842(15)367

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

-

-

-

-

94465449 X = END CE =

842(98)331

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

-

-

-

-

94406449 X = END CE =

841(40)480

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

-

-

-

-

94402449 X = END CE =

841(29)785

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

-

-

-

-

94472449 X = END CE =

843(17)072

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

-

-

-

-

94416449 X = END CE =

841(67)220

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

NEW NEW WAIT TALUK 15000

-

-

-

-

94471449 X = END

843(14)392

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583


Posted By:-
M.a.khan

291 Days ago

====================================

Phaila Formula

====================================

Asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


First (348) ke bad 656 tamam members ko mubarak hoFirst  /    Single   Tandola 10000% Garnti


----------------------------------------
805x ???   jazar      775      F 775 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
775x ???   jazar      748      F 748 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
748x ???   jazar      190      F 190 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
190x ???   jazar      296      F 296 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
296x ???   jazar      487      F 487 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
487x ???   jazar      326      F 326 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
326x ???   jazar      363      F 363 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
363x ???   jazar      532      F 532 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
532x ???   jazar      190      F 190 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
190x ???   jazar      719      F 719 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
719x ???   jazar      940      F 940 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
940x ???   jazar      370      F 370 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
370x ???   jazar      936      F 936 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
936x ???   jazar      348      F 348 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
348x ???   jazar      656      F 656 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
656x ???   jazar       ???    F ??? pass
----------------------------------------
Srif aek he tandola First kemat 2000roteen ke sath kemat 7000 khud ankhon se result dekho eid giftstate bank of pakistan ko chanlge


mera tandola toor kar dekhai


tandola na ani ke sorat mein kemat


double wapis aagar aagya to kemat double loga paka wada


aek bar itbar karke dekho saab umeed pore hoge
free se mazrat free se mazrat free se mazrat
hamra 3 maha ka paper tayar jis mein srif1 tandole 1 he forecast fisrt hota hai kemat 3500
Peer yaqoob shah    0303-3731707

Peer yaqoob shah    0303-3731707

Peer yaqoob shah    0303-3731707

Peer yaqoob shah    0303-3731707

====================================

Dosra Formula

====================================
Asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000-----------------------
2969 X 2969 X ??? = [4877] PASS 4877
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
4877 X 4877 X ??? = [3264] PASS 3264
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3264 X 3264 X ??? = [3633] PASS 3633
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3633 X 3633 X ??? = [5321] PASS 5321
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
5321 X 5321 X ??? = [1904] PASS 1904
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
1904 X 1904 X ??? = [7192] PASS 7192
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
7192 X 7192 X ??? = [9400] PASS 9400
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
9400 X 9400 X ??? = [3702] PASS 3702
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3702 X 3702 X ??? = [9369] PASS 9369
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
9369 X 9369 X ??? = [3483] PASS 3483
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3483 X 3483 X ??? = [6560] PASS 6560
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
6560 X 6560 X ??? = [????] PASS ????
-----------------------

free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707
====================================

chotha Formula

====================================


asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


First Open Rotten
BOND = 200

FIRST VIP OPEN ROOT

-------------------------
71 X 2549 = {1.8.0.9} PASS 94
-------------------------
***
***
***
-------------------------
94 X 2549 = {2.3.9.6} PASS 37
-------------------------
***
***
***
-------------------------
37 X 2549 = {9.4.3.1} PASS 93
-------------------------
***
***
***
-------------------------
93 X 2549 = {2.3.7.0} PASS 34
-------------------------
***
***
***
-------------------------
34 X 2549 = {8.6} PASS 65
-------------------------
***
***
***
-------------------------
65 X 2549 = {1-6-5} PASS wait
-------------------------


First open


(111111111)

(666666666)

(5555555555free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707


===========================


5th formula

===========================

asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


F/S VIP 4COST ROOT BANO KAMO


-------------------------
7192 X 78 = {560976} PASS 5607
-------------------------
***
***
***
-------------------------
9400 X 78 = {733200} PASS 3702
-------------------------
***
***
***
-------------------------
3702 X 78 = {288756} PASS 8256
-------------------------
***
***
***
-------------------------
9369 X 78 = {730782} PASS 8370
-------------------------
***
***
***
-------------------------
3483 X 78 = {271674} PASS 1774
-------------------------
***
***
***
-------------------------
6560 X 78 = {511680} PASS ????
-------------------------


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707

===========================


6th formula

===========================


asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


FIRST SECOND AAKRA ROTEEN


-------------------------
190 minus 28772=   {28582}   S 88 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
719 minus 28772=   {28053}   S 02 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
940 minus 28772=   {27832}   F 37 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
370 minus 28772=   {28402}   S 82 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
936 minus 28772=   {27836}S 837 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
348 minus 28772=   {28424}  S 24 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
656 minus 28772=   {28116}  FS ? pass
-------------------------

Now    First / Second  

{{ 11 . 12 . 16 . 18 . 21 . 26 . 28  }}

{{ 61 . 62 . 68 . 18 . 81 . 82 . 86  }}


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707


===========================


7th formula

===========================


asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


fIRST AAKRA ROTEEN


-------------------------
940x973= 5 jazar  1535{637}6   F 37 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
370x973= 5 jazar  1491{539}7   F 93 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
936x973= 5 jazar  153 {543}3   F 34 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
348x973= 5 jazar  1488{685}1   F 65 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
656x973= 5 jazar  1518{471}9   F ?? pass
-------------------------
Now     First      akra

 
{47--74--14--41--17--71}


{47--74--14--41--17--71}
free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707

===========================


8th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar

fIRST Link ROTEEN-------------------------
..
416x326=E234(69)162
F..36
..
-------------------------
..
416x363=E261(32)840
F..53
..
-------------------------
..
416x532=E382(99)369
F..19
..
-------------------------
..
416x190=E136(78)346
F..71
..
-------------------------
..
416x719=E124(42)726
F..94
..
-------------------------
..
416x940=E162(67)264
F..37
..
-------------------------
..
416x370=E266(36)779
F..93
..
-------------------------
..
416x936=E161(98)041
F..34
..
-------------------------
..
416x348=E250(52)971
F..65
..
-------------------------
..
416x656=E744(72)226
F..WAIT
..
-------------------------


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707===========================


9th formula

===========================

asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar

(( Center Formula))========================
5321X4527X=E 580((239))78
F-----((71-9))
PASS
======================
7192X4527X=E 106((003))53
F-----((94-0))
PASS
=======================
9400X4527X=E 181((082))58
F----((37-0))
PASS
=======================
3702X4527X=E 280((862))53
F----((93-6))
PASS
=====================
9369X4527X=E 179((890))18
F----((34-8))
PASS
======================
3483X4527X=E 248((615))34
F----((65-6))
PASS
=======================
NOW
========================
6560X4527X=E 881((918))93
F----((??-?)) PASS
=======================


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707

===========================


10th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST SECOND AAKRA ROTEEN

-------------------------
((719X78=(56)08(2)-AKAR-562/PASS.S-56)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((940X78=(73)32(0)-AKAR-370/PASS.F-37)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((370X78=(28)86(0)-AKAR-280/PASS.S-82)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((936X78=(73)00(8)-AKAR-738/PASS.S-83)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((348X78=(27)14(4)-AKAR-274/PASS.S-24)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((656X78=(51)16(8)-AKAR-518/PASS.S-??)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------

FIRST=SECOND=AKARA

(51)=(58)

(85)=(81)

(18)=(15)free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707===========================


11th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST OPEN ROTEEN

-------------------------
(((532x382=END.(10)811516-/OPEN.1056-PASS.1)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((190x382=END.(26)201380-/OPEN.2671-PASS.7)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((719x382=END.(19)747910-/OPEN.1946-PASS.9)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((940x382=END.(33)753520-/OPEN.3883-PASS.3)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((370x382=END.(19)349446-/OPEN.1964-PASS.9)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((936x382=END.(33)466847-/OPEN.3388-PASS.3)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((348x382=END.(16)099081-/OPEN.1661-PASS.6)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((656x382=END.(16)438835-/OPEN.1166-PASS.?)))
-------------------------

OPEN=FIGUE=FIRST

(((11111111111)))

(((6666666666)))

(((11111111111)))free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707
===========================


12th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST CENTER ROTEEN


(((19x1991=33(7829)-CENTER.7829/-PASS.9)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((71x7117=50(5307)-CENTER.5307/-PASS.0)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((94x9449=88(8206)-CENTER.8206/-PASS.0)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((37x3773=13(9601)-CENTER.9601/-PASS.6)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((93x9339=86(8527)-CENTER.8527/-PASS.8)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((34x3443=11(7062)-CENTER.7062/-PASS.6)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((65x6556=42(6140)-CENTER.6140/-PASS.?)))
-------------------------

CENTER=FIGUE=FIRST

(((1111111111)))

(((6666666666)))

(((4444444444)))

(((0000000000)))free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707===========================


13th formula

===========================


asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar
FIRST CLOSE ROTEEN-------------------------
(((19X60X=END-CE=END-2(1)949725/CLOSE-1-/.PASS.1)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((71X60X=END-CE=END-1(4)029687/CLOSE-4-/.PASS.4)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((94X60X=END-CE=END-5(7)068373/CLOSE-7-/.PASS.7)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((37X60X=END-CE=END-5(3)921859/CLOSE-3-/.PASS.3)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((93X60X=END-CE=END-5(4)096726/CLOSE-4-/.PASS.4)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((34X60X=END-CE=END-3(5)330584/CLOSE-5-/.PASS.5)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((65X60X=END-CE=END-9(0)224199/CLOSE-0-/.PASS.?)))
-------------------------

CLOSE=FIGUE=FIRST

(((0000000000)))

(((0000000000)))

(((0000000000)))

(((0000000000)))
free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707
===========================


14th formula

===========================
asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST SINGAL AAKRA

-------------------------
-------------------------
Pesh ha special First Single Akra routine 9369 say start
-------------------------
-------------------------

9369 Zarab 95576 = 895451544x895451544 = 80183(34)677

First Single Akra pass
34
-------------------------
-------------------------
3483 Zarab 95576 = 332891208x332891208 = 11081(65)564

First Single Akra pass
65
-------------------------
-------------------------
6560 Zarab 95576 = 626978560x626978560 = 39310(21)147
-------------------------
-------------------------


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707
===========================


15th formula

===========================

asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROPosted By:-
M.a.khan

291 Days ago

====================================

Phaila Formula

====================================

Asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


First (348) ke bad 656 tamam members ko mubarak hoFirst  /    Single   Tandola 10000% Garnti


----------------------------------------
805x ???   jazar      775      F 775 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
775x ???   jazar      748      F 748 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
748x ???   jazar      190      F 190 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
190x ???   jazar      296      F 296 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
296x ???   jazar      487      F 487 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
487x ???   jazar      326      F 326 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
326x ???   jazar      363      F 363 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
363x ???   jazar      532      F 532 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
532x ???   jazar      190      F 190 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
190x ???   jazar      719      F 719 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
719x ???   jazar      940      F 940 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
940x ???   jazar      370      F 370 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
370x ???   jazar      936      F 936 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
936x ???   jazar      348      F 348 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
348x ???   jazar      656      F 656 pass
----------------------------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
----------------------------------------
656x ???   jazar       ???    F ??? pass
----------------------------------------
Srif aek he tandola First kemat 2000roteen ke sath kemat 7000 khud ankhon se result dekho eid giftstate bank of pakistan ko chanlge


mera tandola toor kar dekhai


tandola na ani ke sorat mein kemat


double wapis aagar aagya to kemat double loga paka wada


aek bar itbar karke dekho saab umeed pore hoge
free se mazrat free se mazrat free se mazrat
hamra 3 maha ka paper tayar jis mein srif1 tandole 1 he forecast fisrt hota hai kemat 3500
Peer yaqoob shah    0303-3731707

Peer yaqoob shah    0303-3731707

Peer yaqoob shah    0303-3731707

Peer yaqoob shah    0303-3731707

====================================

Dosra Formula

====================================
Asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000-----------------------
2969 X 2969 X ??? = [4877] PASS 4877
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
4877 X 4877 X ??? = [3264] PASS 3264
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3264 X 3264 X ??? = [3633] PASS 3633
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3633 X 3633 X ??? = [5321] PASS 5321
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
5321 X 5321 X ??? = [1904] PASS 1904
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
1904 X 1904 X ??? = [7192] PASS 7192
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
7192 X 7192 X ??? = [9400] PASS 9400
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
9400 X 9400 X ??? = [3702] PASS 3702
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3702 X 3702 X ??? = [9369] PASS 9369
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
9369 X 9369 X ??? = [3483] PASS 3483
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
3483 X 3483 X ??? = [6560] PASS 6560
-----------------------
***
***
***
***
***
***
***
***
-----------------------
6560 X 6560 X ??? = [????] PASS ????
-----------------------

free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707
====================================

chotha Formula

====================================


asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


First Open Rotten
BOND = 200

FIRST VIP OPEN ROOT

-------------------------
71 X 2549 = {1.8.0.9} PASS 94
-------------------------
***
***
***
-------------------------
94 X 2549 = {2.3.9.6} PASS 37
-------------------------
***
***
***
-------------------------
37 X 2549 = {9.4.3.1} PASS 93
-------------------------
***
***
***
-------------------------
93 X 2549 = {2.3.7.0} PASS 34
-------------------------
***
***
***
-------------------------
34 X 2549 = {8.6} PASS 65
-------------------------
***
***
***
-------------------------
65 X 2549 = {1-6-5} PASS wait
-------------------------


First open


(111111111)

(666666666)

(5555555555free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707


===========================


5th formula

===========================

asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


F/S VIP 4COST ROOT BANO KAMO


-------------------------
7192 X 78 = {560976} PASS 5607
-------------------------
***
***
***
-------------------------
9400 X 78 = {733200} PASS 3702
-------------------------
***
***
***
-------------------------
3702 X 78 = {288756} PASS 8256
-------------------------
***
***
***
-------------------------
9369 X 78 = {730782} PASS 8370
-------------------------
***
***
***
-------------------------
3483 X 78 = {271674} PASS 1774
-------------------------
***
***
***
-------------------------
6560 X 78 = {511680} PASS ????
-------------------------


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707

===========================


6th formula

===========================


asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


FIRST SECOND AAKRA ROTEEN


-------------------------
190 minus 28772=   {28582}   S 88 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
719 minus 28772=   {28053}   S 02 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
940 minus 28772=   {27832}   F 37 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
370 minus 28772=   {28402}   S 82 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
936 minus 28772=   {27836}S 837 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
348 minus 28772=   {28424}  S 24 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
656 minus 28772=   {28116}  FS ? pass
-------------------------

Now    First / Second 

{{ 11 . 12 . 16 . 18 . 21 . 26 . 28  }}

{{ 61 . 62 . 68 . 18 . 81 . 82 . 86  }}


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707


===========================


7th formula

===========================


asslamo-o-alikum


Ya ali Madad


JIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK RO


BOND = 200 City Peshawar


fIRST AAKRA ROTEEN


-------------------------
940x973= 5 jazar  1535{637}6   F 37 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
370x973= 5 jazar  1491{539}7   F 93 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
936x973= 5 jazar  153 {543}3   F 34 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
348x973= 5 jazar  1488{685}1   F 65 pass
-------------------------
***
***
***
-------------------------
656x973= 5 jazar  1518{471}9   F ?? pass
-------------------------
Now     First      akra

 
{47--74--14--41--17--71}


{47--74--14--41--17--71}
free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707

===========================


8th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar

fIRST Link ROTEEN-------------------------
..
416x326=E234(69)162
F..36
..
-------------------------
..
416x363=E261(32)840
F..53
..
-------------------------
..
416x532=E382(99)369
F..19
..
-------------------------
..
416x190=E136(78)346
F..71
..
-------------------------
..
416x719=E124(42)726
F..94
..
-------------------------
..
416x940=E162(67)264
F..37
..
-------------------------
..
416x370=E266(36)779
F..93
..
-------------------------
..
416x936=E161(98)041
F..34
..
-------------------------
..
416x348=E250(52)971
F..65
..
-------------------------
..
416x656=E744(72)226
F..WAIT
..
-------------------------


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707===========================


9th formula

===========================

asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar

(( Center Formula))========================
5321X4527X=E 580((239))78
F-----((71-9))
PASS
======================
7192X4527X=E 106((003))53
F-----((94-0))
PASS
=======================
9400X4527X=E 181((082))58
F----((37-0))
PASS
=======================
3702X4527X=E 280((862))53
F----((93-6))
PASS
=====================
9369X4527X=E 179((890))18
F----((34-8))
PASS
======================
3483X4527X=E 248((615))34
F----((65-6))
PASS
=======================
NOW
========================
6560X4527X=E 881((918))93
F----((??-?)) PASS
=======================


free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707

===========================


10th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST SECOND AAKRA ROTEEN

-------------------------
((719X78=(56)08(2)-AKAR-562/PASS.S-56)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((940X78=(73)32(0)-AKAR-370/PASS.F-37)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((370X78=(28)86(0)-AKAR-280/PASS.S-82)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((936X78=(73)00(8)-AKAR-738/PASS.S-83)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((348X78=(27)14(4)-AKAR-274/PASS.S-24)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((656X78=(51)16(8)-AKAR-518/PASS.S-??)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------

FIRST=SECOND=AKARA

(51)=(58)

(85)=(81)

(18)=(15)free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707===========================


11th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST OPEN ROTEEN

-------------------------
(((532x382=END.(10)811516-/OPEN.1056-PASS.1)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((190x382=END.(26)201380-/OPEN.2671-PASS.7)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((719x382=END.(19)747910-/OPEN.1946-PASS.9)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((940x382=END.(33)753520-/OPEN.3883-PASS.3)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((370x382=END.(19)349446-/OPEN.1964-PASS.9)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((936x382=END.(33)466847-/OPEN.3388-PASS.3)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((348x382=END.(16)099081-/OPEN.1661-PASS.6)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((656x382=END.(16)438835-/OPEN.1166-PASS.?)))
-------------------------

OPEN=FIGUE=FIRST

(((11111111111)))

(((6666666666)))

(((11111111111)))free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707
===========================


12th formula

===========================asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST CENTER ROTEEN


(((19x1991=33(7829)-CENTER.7829/-PASS.9)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((71x7117=50(5307)-CENTER.5307/-PASS.0)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((94x9449=88(8206)-CENTER.8206/-PASS.0)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((37x3773=13(9601)-CENTER.9601/-PASS.6)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((93x9339=86(8527)-CENTER.8527/-PASS.8)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((34x3443=11(7062)-CENTER.7062/-PASS.6)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((65x6556=42(6140)-CENTER.6140/-PASS.?)))
-------------------------

CENTER=FIGUE=FIRST

(((1111111111)))

(((6666666666)))

(((4444444444)))

(((0000000000)))free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707===========================


13th formula

===========================


asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar
FIRST CLOSE ROTEEN-------------------------
(((19X60X=END-CE=END-2(1)949725/CLOSE-1-/.PASS.1)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((71X60X=END-CE=END-1(4)029687/CLOSE-4-/.PASS.4)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((94X60X=END-CE=END-5(7)068373/CLOSE-7-/.PASS.7)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((37X60X=END-CE=END-5(3)921859/CLOSE-3-/.PASS.3)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((93X60X=END-CE=END-5(4)096726/CLOSE-4-/.PASS.4)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((34X60X=END-CE=END-3(5)330584/CLOSE-5-/.PASS.5)))
-------------------------
***
***
***
-------------------------
(((65X60X=END-CE=END-9(0)224199/CLOSE-0-/.PASS.?)))
-------------------------

CLOSE=FIGUE=FIRST

(((0000000000)))

(((0000000000)))

(((0000000000)))

(((0000000000)))
free se mazrat free se mazrat


FIRST ONLY SINGLE 4COST 100% FIXX READY HA CONTAT


Peer Yaqoob shah KA DAMAKA FIRST SINGLE 4COST ROOT


ROTEEN KE SATH KEMAT ADVANCE 10.000


SINGAL FORECAST ROTEEN KE ILAWA KEMAT 3000

-------------------------

Peer YAQOOB SHAH


Mob-0303-3731707


Mob-0303-3731707
===========================


14th formula

===========================
asslamo-o-alikumYa ali MadadJIS DOST KO EID KE QURBANI KARNI HAI WO RABTAK ROBOND = 200 City Peshawar


FIRST SINGAL AAKRA

-------------------------
-------------------------
Pesh ha special First Single Akra routine 9369 say start
-------------------------
-------------------------

9369 Zarab 95576 = 895451544x895451544 = 80183(34)677

First Single Akra pass
34
-------------------------
-------------------------
3483 Zarab 95576 = 332891208x332891208 = 11081(65)564

First Single Akra pass

Posted By:-
Sagar Baba

349 Days ago

Image result for gif smiley

(((((( SAGAR BABA))))))

NAAM HI KAFI HAY

FIRST=SECOND=OPEN=ROUTINE

592635-SE-START

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x59=end.346670(7)8-open.7/pas.s.7{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x99=end.581701(8)2-open.8/pas.f.8{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x80=end.470062(0)8-open.0/pas.s.0{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x77=end.452434(7)5-open.7/pas.f.7{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x74=end.434807(4)2-open.4/pas.s.4{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x19=end.111639(7)4-open.7/pas.s.7{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x29=end.170397(5)0-open.5/pas.s.5{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x48=end.282037(2)4-open.2/pas.s.2{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x32=end.188024(8)3-open.8/pas.s.8{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x36=end.211527(9)3-open.9/pas.s.9{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x53=end.311416(1)2-open.1/pas.F.1{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x19=end.111639(7)4-open.7/pas.F.7{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x71=end.417180(0)9-open.0/pas.s.0{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}2424x94=end.552322(9)4-open.9/pas.s.?{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.chup}OPEN=SECOND=FIRST{#emotions_dlg.chup}


{#emotions_dlg.byyyy}(((999999999999))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((999999999999))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((999999999999))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((999999999999))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((999999999999))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((999999999999))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.tiredd}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}<SAGAR BABA>{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

PLESE CALL ME

0300.8017743

MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

ALL PAKISTAN KO MERE IS ROUTINE SE

FIRST OPEN=(0)=MUBARAK HO

((PLEASE CALL ME.03008017743))


Posted By:-
Sagar Baba

430 Days ago

Image result for gif smiley

(((((( SAGAR BABA))))))

NAAM HI KAFI HAY

OPEN=FIGUE=FIRST=ROUTINE

060692-SE-START

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}600655-Time.Jazer=77(5019)35/OPEN-5019=PAS-5{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}592655-Time.Jazer=76(9840)89/OPEN-9840=PAS-9{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}997355-Time.Jazer=99(8676)62/OPEN-8676=PAS-8{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}805755-Time.Jazer=89(7638)56/OPEN-7638=PAS-7{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}775755-Time.Jazer=88(0769)54/OPEN-0769=PAS-7{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}748055-Time.Jazer=86(4901)72/OPEN-4901=PAS-1{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}190055-Time.Jazer=43(5952)97/OPEN-5952=PAS-2{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}296955-Time.Jazer=54(4935)77/OPEN-4935=PAS-4{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}487755-Time.Jazer=69(8394)58/OPEN-8349=PAS-3{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}326455-Time.Jazer=55(7136)24/OPEN-7136=PAS-?{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.chup}OPEN=FIRST=FIGUE{#emotions_dlg.chup}


{#emotions_dlg.byyyy}(((7777777777))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((11111111111))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((3333333333))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.byyyy}(((6666666666))){#emotions_dlg.byyyy}

{#emotions_dlg.tiredd}

 

Image result for gif smiley

(((((( SAGAR BABA))))))

((((((NAAM HI KAFI HAY))))))

DHAMAKA=FIRST=ROUTIN

997321-SE-START 

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}99X===X10(058)57=PASS.F.805{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}80X===X09(577)14=PASS.F.775{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}77X===X65(847)59=PASS.F.748{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}74X===X18(658)61=PASS.S.856{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}19X===X72(495)28=PASS.S.594{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}29X===X18(784)65=PASS.F.487{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}48X===X10(529)47=PASS.S.295{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}32X===X54(XXX)24=PASS.F.S/?{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

FIRST=SECOND=FOURCAST


{#emotions_dlg.14iigsnjpg}(???)=(???){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

routin hasil karne kae leya abhi

rabta karein jiss ko iss routine per

shake he wo call kare shake dor kiya jaye ga

{#emotions_dlg.tiredd}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}<SAGAR BABA>{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

PLESE CALL ME

0300.8017743

MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY

INSHALLAH FIRST SECOND.4

AKAR .4/TANDOLA

ALL PAKISTAN KO MERE IS ROUTINE SE

FIRST OPEN=(3)=MUBARAK HO

((PLEASE CALL ME.03008017743))