prize Logo


Users
Homepage Posting
Posted By:-
Asif Khokher


184 Days ago

Asif Khokher
-
-
Bond 15000
-
-
City Rawalpindi

-
-
Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho
-
-
-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke
Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN
-
V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA
-
-
-
-
-
V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA
.
.
.
3818 SE Unbreak
.
.
.
.
3818 X 7070 X = END
7286((3608))
Second Aakra Pass 06
Second Aakra Pass 06
-
-
-
-
0272 X 7070 X = END
7111((5611))
Second Aakra Pass 15
-
-
-
-
7207 X 7070 X = END
2596((2581))
Second Aakra Pass 28
-
-
-
-
1625 X 7070 X = END
1319((9137))
First Aakra Pass 71
-
-
-
n0w n0w n0w call
-
-
-
7141 X 7070 X = END
2548((9240))
First-Second Aakra Pass wait
-
-
-
-
First--Second
Bond 15000 PINDI AAKRE
.
.
92=94=90
.
29=24=20
.
49=42=40
.
09=02=04
.
.
.
Hamara aur sab ka record
apne pass save kare
.
.
Asif Khokher
-
03013112583
03013112583


-
-
-
V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN
.
.
.
3818 SE UNBREAK
-
-
-
3258 X 831 = END
88((207))026
FIRST CLOSE PASS 027
-
-
-
-
3258 X 207 = END
21((972))147
FIRST CLOSE PASS 720
-
-
-
-
3258 X 270 = END
28((659))322
FIRST CLOSE PASS 162
-
-
-
-
3258 X 612 = END
64((961))131
FIRST CLOSE PASS 714
-
-
-
-
3258 X 174 = END
18((469))341
FIRST CLOSE PASS WAIT
.
.
.
BOND 15000 PINDI VIP CLOSE
-
-
4444444444444444444
.
6666666666666666666
.
9999999999999999999
-
-
2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare
-
-
ASIF KHOKHER
.
03013112583
03013112583
03013112583
.
.

Best , Best First Single Taluk Formula
-
-
-
3818 S unbreak
,
,
,
3818 + 91481 = 95(2)99
First Taluk Aakra Pass 027
-
-
-
-
5272 + 91481 = 96(7)53
First Taluk Aakra Pass 720
-
-
-
-
7207 + 91481 = 98(6)88
First Taluk Aakra Pass 162
-
-
-
-
1625 + 91481 = 93(1)06
First Taluk Aakra Pass 714
-
-
-
-
now now now wait
-
-
-
-
7141 + 91481 = 98(6)22
First Taluk Aakra Pass Wait
-
-
-
-
15000 Rawalpindi Taluk
-
-
-
666666666666666666
666666666666666666
.
666666666666666666
666666666666666666
.
.
15000 PINDI 2 pangore aur
2 hi tandole abhi rabta kare
pahla wala zaror record check kare
.
.
Asif Khokher
.
03013112583
03013112583


.
.
V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA
.
STARTT 0272 UNBREAK
.
.
02 X 323 = JAZAR 5 TIME
11391 (207)
FIRST AAKRA PASS 720
.
.
.
.
72 X 323 = JAZAR 5 TIME
136 (916)
FIRST AAKRA PASS 162
.
.
.
.
16 X 323 = JAZAR 5 TIME
13062 (951)
SECOND AAKRA PASS 95
SECOND AAKRA PASS 15
.
.
.
.
NEW NEW NEW WAIT
.
.
.
.
71 X 323 = JAZAR 5 TIME 
13685 ((617))
FIRST-SECOND AAKRA WAIT
.
.
MAKE AAKRA PINDI
.
61-16-17-71-67-76
.
61-16-17-71-67-76
.
.
FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE
.
.
.
ASIF KHOKHER
.
03013112583
03013112583
-
-
-
-
-
V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA
-
-
1904 SE UNBREAK
-
-
-
944(19)449 X = END CE =
841(75)243
FIRST AAKRA TALUK PASS 71
-
-
-
-
944(71)449 X = END CE =
843(14)394
FIRST AAKRA TALUK PASS 94
-
-
-
-
94494449 X = END CE =
843(75)990
FIRST AAKRA TALUK PASS 37
-
-
-
-
94437449 X = END CE =
842(23)393
FIRST AAKRA TALUK PASS 93
-
-
-
-
94493449 X = END CE =
843(73)313
FIRST AAKRA TALUK PASS 34
-
-
-
-
94434449 X = END CE =
842(15)367
FIRST AAKRA TALUK PASS 65
-
-
-
-
94465449 X = END CE =
842(98)331
FIRST AAKRA TALUK PASS 38
-
-
-
-
94438449 X = END CE =
842(26)069
FIRST AAKRA TALUK PASS 06
-
-
-
-
94406449 X = END CE =
841(40)480
FIRST AAKRA TALUK FAIL 38
-
-
-
-
94438449 X = END CE =
842(26)069
FIRST AAKRA TALUK PASS 02
-
-
-
-
94402449 X = END CE =
841(29)785
FIRST AAKRA TALUK PASS 72
-
-
-
-
94472449 X = END CE =
843(17)072
FIRST AAKRA TALUK PASS 16 
-
-
-
-
94416449 X = END CE =
841(67)220
FIRST AAKRA TALUK PASS 71
-
-
-
-
NEW NEW WAIT TALUK 15000
-
-
-
-
94471449 X = END
843(14)392
FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT
-
-
BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK
-
-
1111111111111111111111
4444444444444444444444
-
-
1111111111111111111111
4444444444444444444444
-
-
FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE
-
-
ASIF KHOKHER
.
03013112583
03013112583
03013112583

 
Posted By:-
Asif Khokher


185 Days ago

Asif  Khokher

-

-

Bond  15000

-

-

City  Rawalpindi

-

-

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

-

-

-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

-

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

-

-

-

-

-

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

.

.

3818 SE Unbreak

.

.

.

.

3818 X 7070 X = END

7286((3608))

Second Aakra Pass 06

Second Aakra Pass 06

-

-

-

-

0272 X 7070 X = END

7111((5611))

Second Aakra Pass 15

-

-

-

-

7207 X 7070 X = END

2596((2581))

Second Aakra Pass 28

-

-

-

-

1625 X 7070 X = END

1319((9137))

First Aakra Pass 71

-

-

-

n0w n0w n0w call

-

-

-

7141 X 7070 X = END

2548((9240))

First-Second Aakra Pass wait

-

-

-

-

First--Second

Bond 15000 PINDI AAKRE

.

.

92=94=90

.

29=24=20

.

49=42=40

.

09=02=04

.

.

.

Hamara aur sab ka record

apne pass save kare

.

.

Asif Khokher

-

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

.

.

.

3818 SE UNBREAK

-

-

-

3258 X 831 = END

88((207))026

FIRST CLOSE PASS 027

-

-

-

-

3258 X 207 = END

21((972))147

FIRST CLOSE PASS 720

-

-

-

-

3258 X 270 = END

28((659))322

FIRST CLOSE PASS 162

-

-

-

-

3258 X 612 = END

64((961))131

FIRST CLOSE PASS 714

-

-

-

-

3258 X 174 = END

18((469))341

FIRST CLOSE PASS WAIT

.

.

.

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

-

-

4444444444444444444

.

6666666666666666666

.

9999999999999999999

-

-

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

.

.

Best , Best First Single Taluk Formula

-

-

-

3818 S unbreak

,

,

,

3818 + 91481 = 95(2)99

First Taluk Aakra Pass 027

-

-

-

-

5272 + 91481 = 96(7)53

First Taluk Aakra Pass 720

-

-

-

-

7207 + 91481 = 98(6)88

First Taluk Aakra Pass 162

-

-

-

-

1625 + 91481 = 93(1)06

First Taluk Aakra Pass 714

-

-

-

-

now now now wait

-

-

-

-

7141 + 91481 = 98(6)22

First Taluk Aakra Pass Wait

-

-

-

-

15000 Rawalpindi Taluk

-

-

-

666666666666666666

666666666666666666

.

666666666666666666

666666666666666666

.

.

15000 PINDI 2 pangore aur

2 hi tandole abhi rabta kare

pahla wala zaror record check kare

.

.

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

.

.

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

STARTT 0272 UNBREAK

.

.

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

11391 (207)

FIRST AAKRA PASS 720

.

.

.

.

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

136 (916)

FIRST AAKRA PASS 162

.

.

.

.

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

13062 (951)

SECOND AAKRA PASS 95

SECOND AAKRA PASS 15

.

.

.

.

NEW NEW NEW WAIT

.

.

.

.

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

13685 ((617))

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

.

.

MAKE AAKRA PINDI

.

61-16-17-71-67-76

.

61-16-17-71-67-76

.

.

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

.

.

.

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

-

-

-

-

-

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

-

-

1904 SE UNBREAK

-

-

-

944(19)449 X = END CE =

841(75)243

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

944(71)449 X = END CE =

843(14)394

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

-

-

-

-

94494449 X = END CE =

843(75)990

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

-

-

-

-

94437449 X = END CE =

842(23)393

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

-

-

-

-

94493449 X = END CE =

843(73)313

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

-

-

-

-

94434449 X = END CE =

842(15)367

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

-

-

-

-

94465449 X = END CE =

842(98)331

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

-

-

-

-

94406449 X = END CE =

841(40)480

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

-

-

-

-

94402449 X = END CE =

841(29)785

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

-

-

-

-

94472449 X = END CE =

843(17)072

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

-

-

-

-

94416449 X = END CE =

841(67)220

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

NEW NEW WAIT TALUK 15000

-

-

-

-

94471449 X = END

843(14)392

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


186 Days ago

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

.

.

.

3818 SE UNBREAK

-

-

-

3258 X 831 = END

88((207))026

FIRST CLOSE PASS 027

-

-

-

-

3258 X 207 = END

21((972))147

FIRST CLOSE PASS 720

-

-

-

-

3258 X 270 = END

28((659))322

FIRST CLOSE PASS 162

-

-

-

-

3258 X 612 = END

64((961))131

FIRST CLOSE PASS 714

-

-

-

-

3258 X 174 = END

18((469))341

FIRST CLOSE PASS WAIT

.

.

.

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

-

-

4444444444444444444

.

6666666666666666666

.

9999999999999999999
Posted By:-
Asif Khokher


186 Days ago

Asif  Khokher

-

-

Bond  15000

-

-

City  Rawalpindi

-

-

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

-

-

-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

.

Gharyan khatam PINDI 15000 MAI

.

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

-

-

-

-

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

.

.

3818 SE Unbreak

.

.

.

.

3818 X 7070 X = END

7286((3608))

Second Aakra Pass 06

Second Aakra Pass 06

-

-

-

-

0272 X 7070 X = END

7111((5611))

Second Aakra Pass 15

-

-

-

-

7207 X 7070 X = END

2596((2581))

Second Aakra Pass 28

-

-

-

-

1625 X 7070 X = END

1319((9137))

First Aakra Pass 71

-

-

-

n0w n0w n0w call

-

-

-

7141 X 7070 X = END

2548((9240))

First-Second Aakra Pass wait

-

-

-

-

First--Second

Bond 15000 PINDI AAKRE

.

.

92=94=90

.

29=24=20

.

49=42=40

.

09=02=04

.

.

.

Hamara aur sab ka record

apne pass save kare

.

.

Asif Khokher

-

03013112583

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


289 Days ago

ASIF   KHOKHER

-

-

-

BOND  200

-

-

-

CITY  PESHAWER

-

-

BEST SECOND AAKRA ROUTEEN

-

-

START FROM 9400

-

-

5091 X 94 = 2 JAZER

263((016))34

SECOND AAKRA PASS 16

-

-

-

-

5091 X 37 = 2 JAZER

20((832))97

SECOND AAKRA PASS 82

-

-

-

-

5091 X 93 = 2 JAZER

262((314))02

SECOND AAKRA PASS 14

-

-

-

-

5091 X 34 = 2 JAZER

203((971))97

SECOND AAKRA PASS 17

SECOND AAKRA PASS 97

-

-

n0w n0w n0w wait wait

-

-

5091 X 65 = 2 JAZER

239((844))13

SECOND AAKRA PASS WAIT

-

-

-

BOND 200 PESHAWAR MAKE AAKRA

-

84---48---44

-

-

84---48---44

-

-

84---48---44

-

-

Eid ke moqe pe Single First tandola tayar hai abhi rabta kare

-

-

Asif Khokher

,

03013112583

03013112583