prize Logo


Users
Homepage Posting
Posted By:-
Asif Khokher


149 Days ago

First Best Taluk Formula

-

-

StsrTT 3483 Se

-

-

-

-

348 x 6706 x END

5(446)0996

FIRST TALUK PASS 656

-

-

-

656 x 6706 x END

1(935)2397

FIRST TALUK PASS 385

-

-

-

385 x 6706 x END

6(665)7428

FIRST TALUK PASS 065

-

-

-

565 x 6706 x END

1(435)5687

FIRST TALUK PASS 381

-

-

-

381 x 6706 x END

6(527)79534

FIRST TALUK PASS 027

-

-

-

527 x 6706 x END

1(248)89594

FIRST TALUK PASS 720

-

-

-

720 x 6706 x END

2(331)2674

FIRST TALUK PASS 162

-

-

-

162 x 6706 x END

1(180)2041

FIRST TALUK PASS 714

-

-

-

714 x 6706 x END

2(292)5748

FIRST TALUK PASS 122

-

-

-

122 x 6706 x END

6(693)3996

FIRST TALUK PASS 494

-

-

n0w n0w n0w wait wait

-

-

494 x 6706 x END

1(097)4405

FIRST TALUK PASS WAIT

-

-

-

7500 PESHAWER TALUK

-

-

0000000000000000

9999999999999999

7777777777777777

-

-

-

Single Aakra Second Formula

Abhi Rabta Kare Second Single AAkra

-

-

-

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


149 Days ago

Best First-Second Aakra Formula

-

-

7207 se unbreak

.

.

.

.

720 + 888 = 1608

First Aakra PASS 16

-

-

-

162 + 888 = 1050

Second Aakra PASS 15

-

-

-

-

714 + 888 = 1602

First Aakra PASS 12

-

-

-

-

122 + 888 = 1010

Second Aakra PASS 11

-

-

n0w n0w wait wait

-

-

494 + 888 = 1382

First-Second Aakra wait

-

-

Bond 7500 Peshawer Make Aakra

.

.

.

13-18-12-31

.

38-32-81-83

.

82-21-23-28

-

-

2 Aakre wala formula tayr hai

abhi only asif se rabta kare

-

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583
Posted By:-
Asif Khokher


149 Days ago

V-VIP First Taluk Routeen

,

,

0272 SE UNBREAK

,

,

027 X 2288 X = END

((235))75414

FIRST TALUK PASS 72

,

,

,

720 X 2288 X = END

((271))37949

FIRST TALUK PASS 16

,

,

,

162 X 2288 X = END

((137))38587

FIRST TALUK PASS 71

,

,

,

714 X 2288 X = END

((266))87535

FIRST TALUK PASS 12

,

,

,

122 X 2288 X = END

((779))16906

FIRST TALUK PASS 49

,

,

N0W N0W WAIT WAIT

,

,

494 X 2288 X = END

((127))75147

FIRST TALUK PASS WAIT

,

,

7500 BOND V-VIP TALUK

,

111111111111111111

222222222222222222

777777777777777777
Posted By:-
Asif Khokher


154 Days ago

Asif Khokher
-
-
Bond 7500
-
-
City Peshawar

-
-
-
Best First Aakra Tandola Formula
,
,
,
,
9400 SE STarTT
-
-
-
-
9400
0544+55 = JAZR
74527 (847H392)
FIRST AAKRA PASS 37
-
-
-
3702
0577+55 = JAZR
74549 (983H438)
FIRST AAKRA PASS 93
-
-
-
9369
6633+55 = JAZR
81780 (193H648)
FIRST TANDOLA PASS 348
-
-
-
3483
8844+55 = JAZR
94334 (511H066)
FIRST TANDOLA PASS 656
-
-
-
6560
6655+55 = JAZR
81914 (589H034)
FIRST TANDOLA PASS 385
-
-
-
3852
5588+55 = JAZR
75119 (604H159)
FIRST TANDOLA PASS 065
-
-
-
0656
5566+55 = JAZR
74973 (328H873)
FIRST AAKRA PASS 38
-
-
-
3818
1188+55 = JAZR
35256 (205H750)
FIRST TANDOLA PASS 027

=

0272
7722+55 = JAZR
881 (873H328)
FIRST AAKRA PASS 72
-
-
-
7207
0.522+55 = JAZR
74513 (086H531)
FIRST AAKRA PASS 16
-
-
-
1625
2266+55 = JAZR
48176(757H202)
FIRST AAKRA PASS 71
-
-
-
7141
4411+55 = 1 JAZR
66828(137H682)
FIRST AAKRA PASS 12
-
-
-
1220
2222+55 = 1 JAZR
47717(921H476)
FIRST AAKRA PASS 49
-
-
-
4947
4499+55 = 1 JAZR
67483(331H886)
FIRST AAKRA+TANDOLA WAIT
-
-
7500 PESHAWER FIRST FIGERS
-
-
-
331886-331886-331886
.
331886-331886-331886
-
-
-
First aur Second 3 Tandole
Abhi Rabta kare kio frad nahe
-
-
Asif Khokher
.
03013112583
03013112583
03013112583
------------------
------------------
------------------
First Best Taluk Formula
-
-
StsrTT 3483 Se
-
-
-
-
348 x 6706 x END
5(446)0996
FIRST TALUK PASS 656
-
-
-
656 x 6706 x END
1(935)2397
FIRST TALUK PASS 385
-
-
-
385 x 6706 x END
6(665)7428
FIRST TALUK PASS 065
-
-
-
565 x 6706 x END
1(435)5687
FIRST TALUK PASS 381
-
-
-
381 x 6706 x END
6(527)79534
FIRST TALUK PASS 027
-
-
-
527 x 6706 x END
1(248)89594
FIRST TALUK PASS 720
-
-
-
720 x 6706 x END
2(331)2674
FIRST TALUK PASS 162
-
-
-
162 x 6706 x END
1(180)2041
FIRST TALUK PASS 714
-
-
-
714 x 6706 x END
2(292)5748
FIRST TALUK PASS 122
-
-
-
122 x 6706 x END
6(693)3996
FIRST TALUK PASS 494
-
-
n0w n0w n0w wait wait
-
-
494 x 6706 x END
1(097)4405
FIRST TALUK PASS WAIT
-
-
-
7500 PESHAWER TALUK
-
-
0000000000000000
9999999999999999
7777777777777777
-
-
-
Single Aakra Second Formula
Abhi Rabta Kare Second Single AAkra
-
-
-
Asif Khokher
.
03013112583
03013112583
03013112583

 
Posted By:-
Asif Khokher


181 Days ago

Asif  Khokher

-

-

Bond  15000

-

-

City  Rawalpindi

-

-

Sab dosto Ko Meri taraf se 2017 aur Second 950 Tandola mubarak ho

-

-

-

Jis Ka Tha intezar ab wo intezar ke

Gharyan khatam PINDI 15000 MAIN

-

V-VIP FIRST TANDOLA FORMULA

-

-

-

-

-

V-VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

.

.

3818 SE Unbreak

.

.

.

.

3818 X 7070 X = END

7286((3608))

Second Aakra Pass 06

Second Aakra Pass 06

-

-

-

-

0272 X 7070 X = END

7111((5611))

Second Aakra Pass 15

-

-

-

-

7207 X 7070 X = END

2596((2581))

Second Aakra Pass 28

-

-

-

-

1625 X 7070 X = END

1319((9137))

First Aakra Pass 71

-

-

-

n0w n0w n0w call

-

-

-

7141 X 7070 X = END

2548((9240))

First-Second Aakra Pass wait

-

-

-

-

First--Second

Bond 15000 PINDI AAKRE

.

.

92=94=90

.

29=24=20

.

49=42=40

.

09=02=04

.

.

.

Hamara aur sab ka record

apne pass save kare

.

.

Asif Khokher

-

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE FORMULA

-

-

-

Startt From 0656

-

-

-

2634 X 06 = 15(804)

FIRST CLOSE PASS 3818

-

-

-

-

2634 X 38 = 100(092)

FIRST CLOSE PASS 0272

-

-

-

-

2634 X 02 = 5(268)

FIRST CLOSE PASS 7207

-

-

-

-

2634 X 72 = 189(648)

FIRST CLOSE PASS 1625

-

-

-

-

2634 X 16 = 42(144)

FIRST CLOSE PASS 7141

-

-

NOW NOW 15000 BOND WAIT

-

-

2634 X 71 = 187(014)

FIRST CLOSE PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI CLOSE

-

00000000000000

11111111111111

44444444444444

-

-

Final Game Ready hai First Only

3 Tandole aur 3 Pangore

-

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

03013112583

-

-

-

V-VIP FIRST CLOSE ROUTEEN

.

.

.

3818 SE UNBREAK

-

-

-

3258 X 831 = END

88((207))026

FIRST CLOSE PASS 027

-

-

-

-

3258 X 207 = END

21((972))147

FIRST CLOSE PASS 720

-

-

-

-

3258 X 270 = END

28((659))322

FIRST CLOSE PASS 162

-

-

-

-

3258 X 612 = END

64((961))131

FIRST CLOSE PASS 714

-

-

-

-

3258 X 174 = END

18((469))341

FIRST CLOSE PASS WAIT

.

.

.

BOND 15000 PINDI VIP CLOSE

-

-

4444444444444444444

.

6666666666666666666

.

9999999999999999999

-

-

2017 Naya saal nae bate final game 2 tandole second rabta kare

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583

.

.

Best , Best First Single Taluk Formula

-

-

-

3818 S unbreak

,

,

,

3818 + 91481 = 95(2)99

First Taluk Aakra Pass 027

-

-

-

-

5272 + 91481 = 96(7)53

First Taluk Aakra Pass 720

-

-

-

-

7207 + 91481 = 98(6)88

First Taluk Aakra Pass 162

-

-

-

-

1625 + 91481 = 93(1)06

First Taluk Aakra Pass 714

-

-

-

-

now now now wait

-

-

-

-

7141 + 91481 = 98(6)22

First Taluk Aakra Pass Wait

-

-

-

-

15000 Rawalpindi Taluk

-

-

-

666666666666666666

666666666666666666

.

666666666666666666

666666666666666666

.

.

15000 PINDI 2 pangore aur

2 hi tandole abhi rabta kare

pahla wala zaror record check kare

.

.

Asif Khokher

.

03013112583

03013112583

.

.

V--VIP FIRST-SECOND AAKRA FORMULA

.

STARTT 0272 UNBREAK

.

.

02 X 323 = JAZAR 5 TIME

11391 (207)

FIRST AAKRA PASS 720

.

.

.

.

72 X 323 = JAZAR 5 TIME

136 (916)

FIRST AAKRA PASS 162

.

.

.

.

16 X 323 = JAZAR 5 TIME

13062 (951)

SECOND AAKRA PASS 95

SECOND AAKRA PASS 15

.

.

.

.

NEW NEW NEW WAIT

.

.

.

.

71 X 323 = JAZAR 5 TIME 

13685 ((617))

FIRST-SECOND AAKRA WAIT

.

.

MAKE AAKRA PINDI

.

61-16-17-71-67-76

.

61-16-17-71-67-76

.

.

FINAL 2 TANDOLE ONLY SECOND ABHI RABTA KARE

.

.

.

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

-

-

-

-

-

V-VIP , BEST FIRST LINK FORMULA

-

-

1904 SE UNBREAK

-

-

-

944(19)449 X = END CE =

841(75)243

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

944(71)449 X = END CE =

843(14)394

FIRST AAKRA TALUK PASS 94

-

-

-

-

94494449 X = END CE =

843(75)990

FIRST AAKRA TALUK PASS 37

-

-

-

-

94437449 X = END CE =

842(23)393

FIRST AAKRA TALUK PASS 93

-

-

-

-

94493449 X = END CE =

843(73)313

FIRST AAKRA TALUK PASS 34

-

-

-

-

94434449 X = END CE =

842(15)367

FIRST AAKRA TALUK PASS 65

-

-

-

-

94465449 X = END CE =

842(98)331

FIRST AAKRA TALUK PASS 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 06

-

-

-

-

94406449 X = END CE =

841(40)480

FIRST AAKRA TALUK FAIL 38

-

-

-

-

94438449 X = END CE =

842(26)069

FIRST AAKRA TALUK PASS 02

-

-

-

-

94402449 X = END CE =

841(29)785

FIRST AAKRA TALUK PASS 72

-

-

-

-

94472449 X = END CE =

843(17)072

FIRST AAKRA TALUK PASS 16 

-

-

-

-

94416449 X = END CE =

841(67)220

FIRST AAKRA TALUK PASS 71

-

-

-

-

NEW NEW WAIT TALUK 15000

-

-

-

-

94471449 X = END

843(14)392

FIRST AAKRA TALUK PASS WAIT

-

-

BOND 15000 PINDI NEW YEAR 2017 LINK

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

1111111111111111111111

4444444444444444444444

-

-

FINAL 4 PANGORE AUR 2 TANDOLE SECOND ABHI RABTA KARE

-

-

ASIF KHOKHER

.

03013112583

03013112583

03013112583